Trenger du noen å snakke med? Ring oss! Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no

NVIO Kristiansand2019-04-04T00:13:18+01:00

NVIO KRISTIANSAND

NVIO avd. Kristiansand ble startet opp ved opprettelsen av et interimsstyre på et stiftelsesmøte i auditoriet ved Krigsskolen på Gimlemoen i Kristiansand den 17. februar 1992. Vårt første årsmøte ble avholdt 24. april samme år hvor det ble valgt et styre. Foreningen tok mål av seg til å bli en forening for veteraner fra begge Agder-fylkene. Følgelig tok vi navnet “FN Veteranforeningen på Agder”.Garnisonskjelleren tilhørende Distriktskommando Sør-og Vestlandet var som regel fast møtelokale, noe som fungerte utmerket, takket være stor velvilje fra Forsvaret.

 

 

Fotograf av illustrasjonsbildet i topp: Erik-Anant Stedjan Narayan / Forsvaret

VEDTEKTER FOR NVIO AVDELING KRISTIANSAND

Normalvedtekter for lokalforening/landsomfattende gruppe
Lokalforeningenes/gruppenes vedtekter skal være i samsvar med forbundets vedtekter. Som et bidrag til dette har forbundet utformet normalvedtekter, som i størst mulig grad bør legges til grunn for lokalforeningenes/gruppenes vedtekter. LF/gruppe velger selv om de vil tilføye bestemmelser om lokale forhold. Etablering av en lokalforening/gruppe skal iht forbundets vedtekter godkjennes av Forbundsstyret (FS), som også skal godkjenne lokalforeningens/gruppens vedtekter. Når FS har godkjent etableringen, kan det bare avslå å godkjenne vedtektene dersom de er i strid med forbundets vedtekter. Avslaget skal begrunnes, og kan bringes inn for Landsmøtet (LM) til avgjørelse.

§1. NAVN

1.1. Som foreningens navn benyttes Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Kristiansand.
1.2. Foreningen skal ha ”nedslagsfelt” innen kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen, Birkeland, Lillesand, Iverland og Seterdals kommunene .

§2. FORMÅL

Navn er en partipolitisk nøytral lokalforening (LF)/landsomfattende gruppe, innen Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner med formål å:

2.1. Samle personell som har tjenestegjort/deltar i internasjonale operasjoner

2.2. Gi medlemmene muligheten til å holde kontakten med kolleger og miljø fra internasjonale operasjoner

2.3. Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste.

2.4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for dette, gjennom kameratstøttearbeid og andre tiltak

2.5. Fremme lokal forståelse for – å informere om FN og internasjonale operasjoner, samt stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.

2.6. Samarbeide med andre organisasjoner

§3. MEDLEMSKAP

3.1. Som beskrevet i § 3 i vedtektene for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.
3.2. Lokalforeningen/gruppen består av individuelle medlemmer.

§4. TILSLUTNING

4.1. Lokalforeningen/gruppen er en del av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, og dermed i de organisasjoner som landsforbundet er tilsluttet.

4.2. Lokalforeningen kan ikke treffe disposisjoner eller påta seg forpliktelser som binder andre deler av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, uten godkjenning fra FS

2.Årene 1996-2000

I 1996 og deler av 1997 lå arbeidet i foreningen nede, men noen ildsjeler startet deretter opp driften igjen. 1998 ble på mange måter et vendepunkt for foreningen da vi flyttet kontoret inn på den gamle sykestua til rekruttskolen på Odderøya.

3.Året 2000

I år 2000 flyttet vi opp på Lasaretthøyden, også dette på Odderøya, før vi inngikk en leieavtale med Forsvarsbygg om leie av bygning 55. Ved hjelp av iherdig dugnadsinnsats fra styret og andre medlemmer samt enkelte ektefeller ble bygget satt i stand. Herifra ble foreningen drevet og her fikk vi også muligheten til a få en inntekt til foreningskassen ved at vi leide ut hybler til studenter i skoleåret. Sommerstid har huset med blant annet 8 hybler, 4 kjøkken og felles peisestue blitt leid ut til Quart Festivalen i Kristiansand i to uker. Resten av sommeren har bygningen vært fylt opp med veteranfamilier fra hele landet som har hatt et utrolig flott og rimelig tilbud med et fantastisk utgangspunkt for sine ferier her på Sørlandet.

4.Året 2004

I 2004 flyttet foreningens kontor tilbake til Lasaretthøyden, samtidig som bygning 55 fortsatt ble leid ut for a skaffe penger inn i foreningen. Vi avgav en del medlemmer til Aust-Agder da det ble bestemt å stifte egen forening der, og vi fikk også bygd opp ny medlemsmasse i Vest-Agder. Pa nytt ble det opprettet en ny lokalforening, denne gang i Mandal-og Lister regionen. Også dit ble en del av vare medlemmer overført, og atter en gang fikk vi tilført nye medlemmer og foreningen hadde vel 100 medlemmer. Vi er i dag en høyst oppegående og levende forening, men fikk en ny utfordring; vi var ikke lenger “FN Veteranforeningen på Agder”. Det var nå tre lokalforeninger på Agderslik at årsmøtet derfor naturlig bestemte å endre navnet på vår forening til “Kristiansand og Omegn FN/ NATO-Veteranforening”.

5.Året 2007

Med virkning fra 1. juli 2007 ble vi oppsagt fra bygning 55 på Odderøya, da Forsvaret ved Skifte Eiendom overførte bygget til Kristiansand kommune. Det fantastiske tilbudet til veteraner, studenter og andre var med andre ord slutt og en epoke var over. Avdeling Kristiansand. Samtidig flyttet vi kontor fra Lasaretthøyden på Odderøya til et annet militært anlegg i Kristiansand, nemlig offisersmessen, bygning 26 (tidligere kalt bygning 84) på Gimlemoen. Der inngår vi nå i et kontorfellesskap med en rekke andre forsvarsrelaterte foreninger i Kristiansands området. Vi fikk også der tilgang til noen fine lokaliteter som møterom, peisestue og festlokale. For de som ønsker mer informasjon om disse lokalene kan man gå inn på hjemmesiden til “Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen (KFSG) www.kristiansand -mil – samfunn.com og www.offisersmessen.no .Det er imidlertid ingen mulighet for a overnatte i bygget.

6.Året 2009

Etter vedtak på Landsmøtet i NVIO i 2008, med virkning fra 1.januar 2009, i tråd med forbundets nye navn, endre vi vår lokalforenings navn til NVIO avd. Kristiansand

Styret i NVIO Kristiansand vedtok i 2013 å opprette skyttergruppen som en undergruppe av NVIO Kristiansand. Vi underskrev samme år en avtale med LSK Kjevik om bruk av kortholdsbanen på Kjevik. Vi er en av tre sivile brukere av banen. Øvrige brukere er NROF Kristiansand og Kristiansand Garnisons Pistolklubb. I September 2013 hadde vi vår første trening på Kjevik
Det er pistol og eventuelt revolver som benyttes , det er mulig å låne våpen av oss.
Gruppens aktivitet og medlemstall har økt jevnt siden oppstarten og vi har hatt en rekke aktiviteter i tillegg til skytetreningen.
Skytteransvarlig og leder av skyttergruppa er Torbjørn Dybfest , nestleder i NVIO Kristiansand
Kontakt : t-dyb@online.no mobil 90198380

Det blir også lagt opp til helårsdrift i  , med innendørsbane etter at sommersesongen

Bilder fra vår aktivitet her 

Våren 2018 Kjevik , Skyttergruppen
Følgende treninger er satt opp :

Torsdager kl 18.00, fremmøte utenfor vakta på LTS Kjevik

APRIL

Torsdag 19 April

Torsdag 26 April

MAI

Torsdag 3 mai kl 17.00

Torsdag 24 mai

Torsdag 31 mai

JUNI

Onsdag 6 juni

Torsdag 14 juni

Torsdag 21 juni

Torsdag 29 juni

Videre i sommer etter behov og ønsker

NB ! Alle veteraner kan delta, uavhengig av medlemskap i NVIO
Dersom du ikke er medlem av skyttergruppen MÅ du kontakte skytteransvarlig på forhånd , Mobil 90198380 eller på epost tdybfe@online.no . Vi må vite hvem du er og om du har eget våpen eller må låne.
Alle deltagere må ha med seg legitimasjon og vi må ha misjon , kontigent og fødselsdato da dette føres opp på skjema. Det er kun veteraner som har tilgang til skytebanen på LTS Kjevik . Det tillates heller ikke jakkemerker eller vester fra MC klubber
Treningene begynner kl 18.00 , møt opp ved vakta på Kjevik
Det er viktig å oppgi mobilnummer så du blir varslet om avlysning , endret tidspunkt o.s.v , selv om banen har overbygde standplasser hender det at vi må avlyse grunnet været

 NVIO Kristiansand arrangerer veterantreff den første torsdagen hver måned  i samarbeid med Veteranavdelingen i Forsvaret. Vi holder til på Offisersmessen Gimlemoen (Kaserneveien 26)   Treffet begynner kl 19.00 og består av sosialt samvær , noen ganger foredrag om veteranrelaterte emner. Det blir servert mat fra kjøkkenet på Offisersmessen. Våre veterantreff er åpne for alle veteraner , du trenger ikke være medlem av noen veteranorganisasjon. Vi ønsker også pårørende velkommen. Vi annonserer disse treffene her på vår nettside , på vår Facebookside og  epost til våre medlemmer  Her er link til vår Facebookside : https://www.facebook.com/NvioKristiansand

 

 

Agdesiden Garnisons Compagnie (Veterankompaniet)

Agdesiden Garnisons Compagnie eller Kristiansand Veterankompani er en populær aktivitet for alle veteraner som har vært i utenlandstjeneste for Norge. Kompaniet har i dag 28 aktive medlemmer fra tjeneste i Gaza, Libanon, Balkan og Afghanistan, og holder til i opp-pussede lokaler på Lasaretthøyden på Odderøy. I øverste etasje på østre Lasarett finner du ”Veteranloftet”. Oppkalt etter et tilsvarende sted på Akershus Festning som het ”Lingeloftet”.

 Men la oss ta et tilbakeblikk på historien til Kompaniet:

 BAKGRUNN

Egil Dåsvatn fikk NVIO avdeling Kristiansand sin tillatelse til å kontakte Aggershusiche Garnisons Compagnie (Oslo Veterankompani) i Oslo for å starte tilsvarende i Kristiansand. Kompaniets oppgave skal  foruten å være en aktivitet, også være en ”spydspiss” for å verve nye medlemmer til NVIO.  Veterankompanienes Grand old man, major Kjell Erik Kaldbakk ble kontaktet. Han hadde fått GIH Robert Mood sin tillatelse til å starte opp Kompanier til bruk som æresvakter og oppstillinger ved militære arrangementer, og hadde allerede 95 mannskaper i sitt Kompani.  Dåsvatn ble positivt mottatt av Kalbakk og Veteranstaben, og kunne ved juletider 2008  hente M98 feltuniformer på Akershus, for å kle opp mannskaper i Kristiansand.

Veterankompanienes «Grand old man» major Kjell Erik Kalbakk

OPPSTART

Kristiansand Veterankompani ble etablert 29.januar 2009. 12 veteraner fra Gaza og Libanon møttes til sin første trening i en av hangarene på Kjevik for enkel marsjtrening og sosial hygge. NVIO’s daværende formann Ragnar Olsen kjørte ”Sluttet Orden” de første kveldene. Han ble etter hvert avløst  av  løytnant Nina Wathne som også var medlem av Kompaniet. Hun ble også valgt som kompanisjef, mens Egil Dåsvatn administrerte det hele.

Kompaniet møttes hver 14. dag og vokste sakte, men sikkert. Etter ca. 5 måneder var 18 veteraner på plass. Et par annonser i Fædrelandsvennen hvor tidligere IntOps ble etterlyst, ga også et par ekstra mann.  Det ble etter hvert tungvindt å møtes på Kjevik, så fast møtested ble ved Offisersmessen på Gimlemoen. Siden fasilitetene i kjelleren var ikke bra, ble det igjen letet etter et annet egnet sted. Ved en tilfeldighet traff Dåsvatn daværende oldermann i Lauget på Odderøya, Jan Larsen .   Etter et par samtaler, ordnet Jan Larsen plass på Lasaretthøyden på Odderøy. En fantastisk plass med masser av militær historie og panoramautsikt til byen. Her fikk vi tak over hodet, de viktigste fasiliteter og oppstillingsplass for lett eksersis. Stedet er velkjent i hele byen og her skyterHV08 salutt  på årets merkedager. Kristiansand Veterankompani setter stor pris på måten Lauget på Odderøya har lagt forholdene til rette! Stor takk til dem!

Lasaretthøyden Odderøy. Østre og Vestre lasarett. ”Likhuset” til vestre.

TILHOLDSTED

Siden september 2009 har Kompaniet hatt tilhold på ”Høyden”, som stedet også kalles. Først leide vi et kontor i vestre Lasarett, før vi fikk muligheten til å pusse opp ”Likhuset”. Det sees som det lille huset til venstre i bildet. Det ble levert en solid arbeids-innsats fra medlemmene. Noen sponset også med betydelig private økonomiske midler, for å få lokalet i den stand man ønsket. Dette ble Kompani Ko, og selv om det var i minste laget, trivdes Kompaniet godt her.

Kompaniet møttes jevnlig og hver 14. dag for lett marsjøvelse. Området på Odderøya med sitt veinett egner seg bra for den slags aktiviteter. Kompaniet har ansvar for flagging et par dager i året, og stiller også på fellesdugnad om våren og høsten. I den grad det er mulig stiller Kompaniet med flaggborg når det skytes salutt på 8.mai og 17. mai.

Marsjering på Lasaretthøyden. Mai 2010.

Det er ingen hemmelighet at det har vært en del uenighet og ”støy” omkring  hvor Veteran-kompaniene skal ha sin forankring og tilhørighet. Slik var det også i Kristiansand. Noen ønsket en nær tilknytning til Forsvaret, mens andre ville Kompaniene skulle være en aktivitet med utgangspunkt i NVIO.  Uenigheten preget driften de første årene, og toppet seg i 2013. Kompaniet var kommet inn i en blindgate, og det ble avgjort at Kristiansand Veterankompani skulle være en aktivitet under NVIO. Det endte med at løytnant Nina Wathne trakk seg som kompanisjef og kaptein Jan Larsen overtok.

 

Sjefsbyttet ga Kompaniet en ny giv. Den nye kompanisjefen har en stor kontaktflate både i det sivile og militære. Allerede etter et par uker åpnet det seg en mulighet for å få større lokaler. Loftetasje på ca. 130 kvadratmeter i vestre Lasarett var ledig, og etter samtaler med kommunen fikk Larsen lov til å sette i stand og ta lokalene i bruk. Det ble malt, lagt gulv, ordnet kjøkken og toilett. Videre fikk Kompaniet møbler fra hotell Caledonien, og dekketøy og kjøkkenutstyr fra veteran-venner. Åpningen skjedde høsten 2014 med innbudte gjester og presse.

Faner bæres inn og settes på plass ved åpningen av Veteranloftet. September 2014

Veteranloftet er Kompaniets faste samlingsted, NVIO har sine møter her og andre forsvarsrelaterte foreninger og lag kan leie for en meget rimelig pris. Det er blitt et meget bra lokale som vi alle er stolte av. Vi vil også få takke Kristiansand Kommune som har vist stor velvilje!

 

 

REKRUTTERING

Veterankompaniet skal være ”en spydspiss” for å rekruttere nye medlemmer til så vel Kompaniet som til NVIO. Det blir derfor jevnlig kjørt aktiviteter for å hente inn, og tegne nye medlemmer blant veteraner. Blant annet ble det rigget stand på Lista Air Show, i Markensgate og på Sørlandssenteret.

Verve-stand på Lista Air Show. Juli 2011. Thomas Fjell, Line Tofteland og Egil Dåsvatn

Verve-stand på Markens i Kristiansand. Mai 2011. Line Tofteland, Kay Ove Steinsland, Erling Krange og Jonny Hansen

SOSIALE ARRANGEMENTER

I Veterankompaniet står det sosiale i høysetet. Det er faktisk mye av vitsen! Med jevne mellomrom arrangeres sammenkomster og fest både på Odderøy, på byen eller privat. Dette gir en god mulighet til å bli bedre kjent, ”lufte ” noen gamle frustrasjoner og hente frem historier fra tjenesten. Kompaniet har også anledning til å leie Kommisærsalen og Kongeloftet på Lasaretthøyden en gang i året.

Skalldyrfest i Kommisærsalen på Lasaretthøyden, Odderøy. Oktober 2009

Sommeravslutning i hagen til Kp-sjef Jan Larsen

VETERANER  I INN OG UTLAND

Det er en overordnet målsetning for Kristiansand Veterankompani å komme i kontakt med andre veteraner, både her hjemme men også i utlandet. I 2012 ble Kompaniet invitert til NATO kvarteret på Jåttå i Stavanger. På oppstillingen var flere av Veterankompaniene tilstedet, og ble alle inspisert av en fransk general.

NATO HQ i Jåttå vedStavanger. Flere veterankompanier tilstede.

I 2009 og 2010 var det samling med alle Kompaniene (Oslo, Stavanger, Kongsvinger , Trondheim og Kristiansand) til Hovedoppstilling på Akershus Festning. Et kjempeflott arrangement og Sjef FAKT. inspiserte hele oppstillingen med ca. 120 mann hver gang

Sjef FAKT brigader Hynnås i samtale med Ronny Steinsland.

I forbindelse med Hovedoppstilling 2010 var alle veterankompaniene invitert til Oslo Militær Tatoo. Dessverre kunne ikke alle i Kristiansand Veterankompani være med på premieren den aktuelle helgen, men fikk være med på generalprøven dagen før. Det var en stor, og ikke minst sterk, opplevelse for alle som var med.

Veterankompaniene oppstilt i Oslo Spektrum under Norvegian Military Tatoo

 I forbindelse med 8.mai markeringen i 2015 hvor NVIO avduket Veteranmonumentet i Tresse, inviterte vi 12 irske veteraner. De var gjester i 5 dager, og vennskap ble så godt knyttet at Kompaniet ble invitert til Dublin i 2016. Dette ble også en uforglemmelig tur, og

viser at ”veteranbegrepet” ikke kjenner landegrenser. Irene er selvfølgelig ønsket til en gjenvisit til Norge i 2017. Det ble tur til Ordfører, kirkebesøk, oppstillinger, gave-overrekkelse med andre veteraner, pubtur med irer og besøk i ølbryggerier. Det var selvfølgelig storfin oppstilling i forbindelse med markering av Irlands uavhengigdag. Kompaniet fikk all mulig oppvarting, og det ble en uforglemmelig tur for alle.

Kompaniet oppstilt foran det irske nasjonalmonumentet.
Fra venstre: Asbjørn Olaussen, Alf Augland, Ronald Thorbjørnsen, Augland senior, Jan Auby Hagen, Tore Langaard, Jan Larsen, Leif Garry Tangen, Per Ellingsen og Harald Evensen.

På besøk hos Dublin’s ordfører

Kompaniet ønsker å delta i samfunnet på en måte som profilerer veteraner på en positiv måte. Hvert år deltar vi i Folketoget 17.mai. En aktivitet som hver gang gir oss alle gåsehud idet det applauderes fra publikum nesten hele ruten rundt byen. Vi engasjerte oss, og  var tilstede da den afghanske kamptolken Muradi ble innvilget oppholdstillatelse og kom tilbake til Kristiansand etter han først var utvist. Kompaniet har også deltatt ved historiske markeringer i byen.

Veterankompaniet og medlemmer av NVIO møtte opp på Kjevik da Muradi kom tilbake til Norge.

Hvert år deltar Kristiansand Veterankompani i Folketoget 17.mai. Alltid en sterk opplevelse!

I sommer var Kompaniet også med i vaktholdet når Konge- og Kronprinsparet gjestet Kristiansand i forbindelse med 25-års jubileet som regenter. Kompanisjefen fikk henvendelse fra Fylkesmannen og bedt om å stille så mange han kunne til vaktmannskap. Tilsammen 15 mann sto oppstilt ved konserthuset ”Kilden” når Konge og Kronprinsparet ankom. Samme styrke var også på plass når de samme kom til Myren Gård for hagefest på ettermiddagen.  Det ble en meget spesiell dag, særlig når Kompanisjef Jan Larsen fikk æren av å overrekke Hans Majestet Kong Harald en kopi av Snartemosverdet.

HKH Kong Harald mottar en kopi av Snartemosverdet fra Kompanisjef Jan Larsen, Dronning Sonja for anledningen i hvit sydvest. Leif Garry Tangen og Arnfinn Hægeland hilser Hans Majestet. En minnerik dag for Kompaniet!

ØKONOMI

Kristiansand Veterankompani får noe økonomisk tilskudd av NVIO lokalt og sentralt, men er også avhengig av å skaffe inntekter selv. For å spe på kompanikassen tas det fra tid til annen vakt- oppdrag av forskjellig type.  Siste store vaktoppdrag var når Forsvaret ryddet Jegersberg for blindgjengere og eksplosiver. Mange av Kompaniets medlemmer gjorde en stor innsats. Det ga et betydelig økonomisk bidrag og Kompaniet kunne bruke penger på blant annet nytt uniform-antrekk.

Deler av Kompaniet oppstilt på bryggen ved Myren Gård før Konge- og Kronprinsparet kommer til hagefest. Kongeskipet i bakgrunnen. Alle med det nye spesialsydde veteranantrekket.

HØYTIDELIGHETER OG ÆRESOPPDRAG

Kompaniet stiller opp i forbindelse med minnemarkeringer, deltar på Forsvarets Minnedag og deltar i Allhelgens-gudstjeneste. Det er også blitt en tradisjon å legge ned blomst på utvalgte krigsgraver i Kristiansand og nærliggende kommuner.

Så langt mulig deltar også Kompaniet ved en kjent veterans begravelse.

 

Kristiansand Veterankompani er stolte av at flere medlemmer er tildelt NVIO’s Hedersmedalje. Vårt høye aktivitetsnivå gjør at mange av medlemmene gjør innsats langt utover hva som kan forventes. I dag har 5 medlemmer NVIO’s Hedersmedaljen.

 

Det koster lite å være med i Kristiansand Veterankompani. Noen få hundrelapper i året og vi ser helst at du er medlem i NVIO. Til gjengjeld får du godt kameratskap, stolte og fine opplevelser i oppdrag og mye gøy sosialt.

 

 

 

For Kristiansand Veterankompani

Egil Dåsvatn

Lik oss på Facebook

Veterankompaniet på tur til Irland 2016

Her er noen klipp fra da vi fikk besøk av irske veteraner i forbindelse med avdukningen av Veteranmonumentet i Tresse

 

Irsk besøk, klipp 1

Irsk besøk klipp 2

Irsk besøk klipp 3

Veterankompaniet besøker Irland,

INFO KOMMER

NYHETER

INVITASJON TIL FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGEN 8. MAI 2019

By |mars 12th, 2019|Categories: NVIO Kristiandsand|

Forsvaret, Veteranorganisasjonene i Kristiansand og Kristiansand kommune ved ordfører, inviterer også i år til 8. mai-markering. Dette er i år et samarbeid mellom Mandal kommune, Krigsseilertreffet og Veteranorganisasjonen i Mandal og Lister. Arrangementet gjennomføres etter [...]

Årsmøte og Veterantreff 7. mars 2019

By |mars 11th, 2019|Categories: NVIO Kristiandsand, Uncategorized|

Årsmøte og Veterantreff 7. mars 2019 NVIO avd. Kristiansand gjennomførte torsdag 7. mars sitt årsmøte. Ove Austrud ble valgt til ny leder av NVIO avd. Kristiansand, og Renathe Henriksen fortsetter som nestleder, mens Odd Helge [...]

Foredrag Offisersmessen Gimlemoen 14.03.2019

By |februar 25th, 2019|Categories: NVIO Kristiandsand|

Hei Kristiansand Forsvarsforening inviterer i samarbeid med Kristiansand Militære Samfunn og Offisersmessen til foredrag torsdag 14.03.2019 kl 18:00 til 20:00. Det blir foredrag av Oblt Tormod Heier. Tema for foredraget er; "Kan Forsvaret forsvare Norge?"

NVIO AVD. MANDAL OG LISTER INVITERER TIL VETERANTREFF 13.02

By |februar 9th, 2019|Categories: NVIO Kristiandsand|

VELKOMMEN TIL VETERANTREFF/PIZZATREFF PÅ LILLENS LÅVE. ONSDAG 13/02. KL.:19.00.   VI HÅPER DU HAR ANEDNING TIL Å KOMME PÅ TREFF. MAT OG DRIKKE HOLDER VI TA GJERNE MED DEG EN VETERAN/VENN DU KJENNER FOR EN [...]

AKTIVITETER

Veterankro i Kristiansand

desember 20 @ 19:00 - 23:00

KONTAKT

NVIO – KRISTIANSAND:

Ønsker du å ta kontakt med vår forening

sende e-post til: post@kristiansand.nvio.no
NVIO Kristiansand har Org nr; 995 636 905

Eller du kan ringe eller sende e-post til:

Leder: Ove Andreas Austrud
Mobiltlf: 95 29 84 59
e-post: ove.austrud@getmail.no

Hvor holder vi til

NVIO Avd. Kristiansands foreningslokale (Offisersmessen) er lokalisert på Gimlemoen (tidligere militærleir). Her er også “Universitetet i Agder” (UiA) lokalisert.

Vår besøksadresse er: Kaserneveien 26, 4632 Kristiansand – sjekk kart her

Offisersmessen deles av flere foreninger, og har ulike funksjoner.