I går sikret stortingsflertallet ankerett i erstatningssaker for veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Da den nye forsvarsloven trådte i kraft i 2017 mistet veteraner som var ute etter denne datoen muligheten til å anke i erstatningssaker. Dette gjaldt både i saker hvor soldaten har blitt fysisk skadet, og i saker hvor soldaten har fått psykiske senskader.

– Å skille mellom skader som er påført før og etter 1. januar 2010, er urimelig, det tror jeg all sunn fornuft tilsier, sier Thor Lysenstøen, generalsekretær i NVIO.

Stortinget ba regjeringen om å framlegge de nødvendige lov- og forskriftsendringer for å innføre en klagemulighet for avgjørelser om erstatning også for skader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.
Forsvarsministerens forslag om at Finansklagenemnda skal være ankeinstans i denne typen saker, ble også avvist av utenriks- og forsvarskomiteen, onsdag.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité viste blant annet til at en av de største utfordringene for veteraner ligger i kontakten med det sivile hjelpeapparatet. De henviste til riksrevisjonens undersøkelse fra 2014 om at det har vært vanskelig å overføre kompetanse om veteraner til alle deler av det sivile hjelpeapparatet.

Det virker derfor «hensiktsmessig å videreføre modellen med klagenemnd under Forsvarsdepartementet også for dem som har tjenestegjort etter 1. januar 2010,» skriver forslagsstillerne. Det var Stortinget enig i, og kom med følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen etablere en klageordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 2010, og pådratt seg psykiske skader i internasjonale operasjoner. Veteranorganisasjonene involveres i utarbeidelsen av klageordningens innretning. Etablering av en slik klageordning forutsettes å inngå i mandatet til den eksternt ledede arbeidsgruppen nedsatt av Forsvarsdepartementet.»

– Jeg er veldig glad for at de politiske partiene har kommet frem til en løsning i disse to sakene. Vi må unngå at nye generasjoner av veteraner må kjempe for helt grunnleggende rettigheter, sånn som så mange før dem måtte. Med disse vedtakene er vi i stor grad på riktig vei igjen, sier Lysenstøen.

Nå skal NVIO være med i en arbeidsgruppe for gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner fra internasjonale operasjoner. To stykker fra veteranorganisasjonene skal inngå i gruppen, som består av representanter fra Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Forsvaret og tjenestemanns- og veteranorganisasjonene. Oppdraget er å rydde opp i det noe fragmenterte landskapet. Resultatet skal leveres FD innen juni 2019.

Print Friendly, PDF & Email