VETERANER

Forsvarets veterantjeneste (FVT)sin målgruppe er militært personell som har avsluttet en tids- og stedavgrenset skarp operasjon innenlands eller utenlands. FVT skal være Forsvarssjefens rådgivende organ i alle spørsmål som angår veteransaker. FVT skal på vegne av Forsvaret være det overordnede kontaktpunkt for veteraner som søker kontakt med Forsvaret

http://forsvaret.no/veteraner/veterantjenesten/Sider/default.aspx

Kameratstøtte.no er NVIOs hjelpetilbud til soldater, veteraner og deres familier som trenger noen å støtte seg til

http://www.kameratstotte.no/

Dovrefjellalliansen består av medlemmer fra fire lokalforeninger som er tilsluttet NVIO Alliansens formål er å bringe sammen nordiske FN/NATO veteraner og arrangere treff hvor det sosiale samværet holdes høyt i hevd.

http://www.dovrefjellalliansen.com/

Fredssoldatenes Minnefond drives av tidligere FN/Nato veteraner med flere kontingenters erfaring fra UNIFIL, UNPROFOR, IFOR.Alle som har gjort tjeneste for forsvaret i utenlandet er velkommen til å engasjere seg i vårt frivillige arbeid.

http://www.nsm-fund.org/

Norsk Veterannettverk er et internettsamfunn for norske veteraner fra militære internasjonale operasjoner.

http://www.norvetnet.no/

Hva er Veteranforbundet SIOPS sine målsettinger?At færrest mulig blir skadde i internasjonale operasjoner gjennom god trening og forberedelser og at de som blir skadet får et godt behandlingstilbud og er sikret økonomisk trygghet.

http://www.siops.no/siops.html

The World Veterans Federation (WVF) is an international non-profit, non-governmental organization which is independent from governments, non-political and non-sectarian.

http://www.wvf-fmac.org/

Courage to Care is a new, electronic health campaign for military and civilian professionals serving the military community, as well as for military men, women and families. Courage to Care consists of electronic fact sheets (see attached fact sheets) on timely health topics relevant to military life that provide actionable information.

http://www.usuhs.mil/psy/courage.html

FORSVARET

Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for personell i Forsvaret. Enhver som mener at de er uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet kan henvende seg til Ombudsmannen og be om at saken undersøkes for å finne ut om det er begått noen urett og i tilfelle få rettet på det som er galt.

http://www.ombudsmann.no/

BFO er partipolitisk uavhengig og den største tjenestemannsorganisasjonen i forsvaret

http://www.bfo.no/

Norges Offisersforbund arbeider med lønn, miljø og arbeidsvilkår for befal, elever og befalsaspiranter i Forsvaret. Vi driver med reglemessig informasjonsvirksomhet blant annet gjennom utgivelsen av Befalsbladet og ved jevnlig oppdatering av Internettsiden www.nof.no.

http://www.nof.no/

KOL er en partipolitisk uavhengig tjenestemannsorganisasjon med Akademikerne som hovedsammenslutning. KOL organiserer militære og sivile med krigsskole, kvalifiseringskurs eller høyere sivil utdannelse.

http://www.kol.no

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 48.000 medlemmer.

http://www.ntl.no

Personellforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet YS. Vi organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt, Etterretningstjenesten og ISS Grødegaard.

http://www.pefo.no

Bladet dekker de fleste felt av Forsvarets virksomhet og hverdag. Forsvarets forum kommer ut hver måned med et gjennomsnittlig sidetall på hundre. Opplaget er ca. 80 000 og sendes ut på hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til organisasjoner, til deler av skoleverket, bibliotekene, arbeidskontorer, yrkesveiledere, medier og politiske organer.

http://www.fofo.no/

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde.

http://www.fn.no/

Folk og forsvar driver et utstrakt informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi arrangerer jevnlig kurs, konferanser og temadager om aktuelle emner.

http://www.folkogforsvar.no/

Avdelingen skal arbeide for å samle reservebefalet for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og totalforsvaret. Bedre og fremme det internasjonalt samarbeid mellom reservebefal.

http://www.nrof.no/t-Nyheter.aspx

På Milforum kan du diskutere tjeneste i Forsvaret, Politiet og andre relaterte tjenester.

http://milforum.net/forside/

Det norske engasjementet i Afghanistan er en av Norges viktigste utenrikspolitiske prioriteringer. På denne nettsiden vil du finne informasjon om Norges engasjement i Afghanistan, hvorfor Norge bidrar, hvordan vi jobber, hvor mye vi bidrar med og til hvilke formål. Du vil også finne Afghanistan-nyheter fra regjeringen og lenker til andre nettsider om Afghanistan.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/bistand_afghanistan.html?id=573474

INTERNATIONALE ORGANISASJONER

International Peace Institute utgir rapporter og studier innen fredsrelaterte områder. Linken over er til deres publikasjonsside og anbefales.

http://www.ipinst.org/publication.html

United Nations peacekeeping is a unique and dynamic instrument developed by the Organization as a way to help countries torn by conflict create the conditions for lasting peace.

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/

The International Crisis Group is generally recognised as the world’s leading independent, non-partisan, source of analysis and advice to governments, and intergovernmental bodies like the United Nations, European Union and World Bank, on the prevention and resolution of deadly conflict.

http://www.crisisgroup.org/

an independent, neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of war and other situations of violence

http://www.icrc.org/

PSYKISKE HELSE ORGANISASJONER

Er Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – NVIO sin nettbaserte meldingstjeneste hvor man anonymt kan dele tanker og erfaringer med en likemann.

http://www.kameratstotte.no/

Reform skal: Bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon, Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet, Øke menns reelle valgmuligheter og bidra til å ivareta og utvikle mangfoldet i menns liv, Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon…

http://www.reform.no/

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri er en forening for pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. Foreningen arbeider primært for at mennesker som har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre bo tilbud, og bedre levekår generelt.

http://www.lpp.no/

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Vi har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i mer enn 250 kommuner over hele landet.

http://www.mentalhelse.no/

Mental Helses nettbaserte meldingstjeneste hvor man anonymt kan dele tanker og erfaringer med et medmenneske.

http://www.sidetmedord.no

Målet er å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere.

http://www.selvhjelp.no/

Modum Bad består av to stiftelser: Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse og institutt for sjelesorg. Modum Bad – Einar Lundbys stiftelse

http://www.modum-bad.no/FullArticle.aspx?m=60

Psykologisk rådgivning, behandling og krisehjelp for privatpersoner og bedrifter

http://www.traumepsykologi.no

Velkommen til Senter for Krisepsykologi AS i Bergen. På dette nettstedet vil du finne informasjon om senteret, tjenester senteret kan tilby og informasjon om prosjekter og kurs.

http://www.krisepsyk.no/

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en lidelse med tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Ananke er en brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser, deres pårørende og andre interesserte.

http://www.ananke.no/

Etter selv å ha slitt med lidelsen i åtte år, håper jeg at denne nettsiden kan være med på å gi nyttig informasjon til andre i samme situasjon. Selv fikk jeg lidelsen etter et arbeidsforhold i utenrikstjeneste

http://www.traume.org/

Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser. Rådet for psykisk helse arbeider for at fagutvikling, opplysning og politisk påvirkning skal skape en bedre hverdag for mennesker med psykiske lidelser, og for deres pårørende.

http://www.psykiskhelse.no/

Morild er en hjemmeside for deg som har en far eller mor med psykiske problemer. Nettsiden har bla. svartjeneste, samtaleforum og litteraturlister. Morild har også egne sider for foreldre og ansatte i hjelpeapparatet.

https://www.morild.org/

TIPS er et prosjekt som arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig. Hovedmålet er å forkorte den tiden det tar fra pasienter med psykoser utvikler symptomer til behandlingen starter. Tilbudet retter seg særlig mot unge mennesker.

http://www.tips-info.com/

HELSE

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

http://www.helse-sorost.no/

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene. Gjennom respekt for den enkelte pasient og høye krav til kvalitet på tjenestene, bidrar vi til trygghet for liv og helse for befolkningen.

http://www.helse-midt.no/defaultMaster____79317.aspx

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Vi skal sørge for at du som pasient får nødvendig helsehjelp av spesialister; på sykehus, innen psykisk helse, rus, rehabilitering mm.

http://www.helse-nord.no/

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

http://www.helse-vest.no/

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) er et fagdirektorat, og er en del av den sentrale sosial- og helseforvaltningen.

http://www.helsedirektoratet.no/

Norges største møteplass om helse og livskvalitet. Her kan du stille spørsmål til flere av landets fremste legespesialister og annet helsepersonell, dele kunnskap og erfaringer med andre engasjerte brukere i forumet.

http://www.doktoronline.no/

Her finner du gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell. Den primære målgruppen for Helsebiblioteket er ansatte og studenter i helsetjenesten, men så langt som mulig skal innholdstjenestene være åpne og tilgjengelige for alle.

http://www.helsebiblioteket.no/

NettDoktor.no bygger på visjonen om å formidle medisinsk kunnskap i et klart og forståelig språk for å nedbryte barrieren mellom lege og pasient.

http://www.nettdoktor.no/

Dette nettstedet består av et stort antall grundige intervjuer med Norges fremste leger, psykologer og ernæringsfysiologer. Det er blant landets største når det gjelder spredning av seriøse helsevernråd til de tusen hjem.

http://www.helsenytt.no/

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum – “For et friskere folk”

http://www.kameratstøtte.no/site/lenker/ http:/www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233

Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav gratis, for pasienter som er blitt påført skade innen det offentlige helsevesenet.

http://www.npe.no/

Tjenesten skal tilby pasienter og pårørende og helsepersonell oppdatert og kvalitetssikret informasjon om og forventede ventetider, pasientrettigheter, kvalitetsindikatorer samt annen informasjon som er relevant for pasientens valg av sykehus.

http://www.frittsykehusvalg.no/start/

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

http://www.ffo.no/no/Rettighetssenteret/

RUS TILTAK

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

http://www.anonymealkoholikere.no/

Har du et rusproblem? Har du et ønske om å bli rusfri? NA er et fellesskap av kvinner og menn som rusmidler hadde blitt et hovedproblem for. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.Hvis du tror du kan ha et rusproblem, hvis du har en profesjonell interesse, eller hvis du bare er nysgjerrig så vil disse sidene fortelle om Anonyme Narkomanes program.

http://www.nanorge.org/

Blå Kors’ behandlingsvirksomheter er tilbud innen den offentlige spesialisthelsetjenesten for personer med rus- og rusrelaterte problemer. Den som ønsker å få behandling for sitt rusproblem ved en av Blå Kors’ virksomheter må ta kontakt med sin fastlege, primærhelsetjenesten eller sosialkontoret i kommunen der du bor. Se nettsiden for mer info.

http://www.blakors.no/?CatID=1189

RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjons- tjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.

http://www.rustelefonen.no/

RIO ble stiftet i 1996. Initiativtakere; tidligere rusmisbrukere. Drevet av tidligere rusmisbrukere. RIO er en partipolitisk nøytral organisasjon, og så langt det er mulig en verdinøytral organisasjon.

http://www.riorg.no/

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon med mer enn 5.500 medlemmer. Vi organiserer pårørende til rusavhengige og andre engasjerte personer i arbeidet for en restriktiv narkotikapolitikk og et godt behandlingstilbud for de rusavhengige

http://www.motstoff.no/

En familieklubb er en gruppe mennesker som samles for å lindre de problemene de har med alkohol eller andre rusmidler. Noen har selv hatt misbruksproblemer, andre har hatt problemer med misbruk blant sine nærmeste. Navnet familieklubb viser til at medlemmene kommer i små ”familie”-grupper. I de fleste tilfeller er det virkelige familier med samboere, eventuelt med barn.

http://www.familieklubb.no/

Visjonen for Forebygging.no er å være det sentrale møtestedet på Internett for forebyggende og helsefremmende arbeid i Norge. Tjenesten drives av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), mens Nordnorsk kompetansesenter – Rus har det redaksjonelle ansvaret.

http://www.forebygging.no

Hovedansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken (rusmiddelpolitikken) er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/rus.html?id=1130

Kompetansesenteret skal samle og utvikle kompetanse innen fagfeltet rus og psykiatri innenfor helseregion Sør-Øst. Vårt hovedfokus er klinisk metodeutvikling, kunnskapsoppbygging og informasjonsformidling. Målsetningen vår er å bidra til å styrke behandlingstilbudet for personer med dobbeltdiagnose, både kvalitativt og kvantitativt

http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/dobbeltdiagnose/om_oss

INTERNATIONALE OPERASJONER

FAMILIE OG PÅRØRENDE

På dette nettstedet får du som er ansatt i Forsvaret og familien din praktisk og nyttig informasjon som angår deres hverdag. Familieweben er etablert som et resultat av behovet for informasjon direkte til de ansattes familier uten å gå om den ansatte selv.

http://forsvaret.no/om-forsvaret/familier/Sider/praktisk.aspx

Organisasjonen LEVE arbeider for å sikre aktiv hjelp og støtte til familier, pårørende og eventuelt andre berørte som mister noen av sine nærmeste ved selvmord. LEVE ønsker å påvirke og endre folks holdninger til selvmord og etterlatte ved selvmord, fordi det fremdels hersker fordomsfulle innstillinger til selvmord og årsakene til dette. LEVE arbeider også for økt forskning rundt selvmord

http://www.leve.no/

Det finns ingen fasitsvar på hvordan man kan takle å ha en av sine kjære i utenlandstjeneste, men her er noen tips som kan hjelpe:

http://forsvaret.no/operasjoner/tjeneste-i-utlandet/familie/Sider/familie.aspx

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!
Abonner på vårt nyhetsbrev

ANDRE NYTTIGE LINKER

REGJERINGEN

Handlingsplanen “I tjeneste for Norge” er regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Handlingsplanen er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 34 (2008-2009).

http://www.regjeringen.no/upload/FD/Temadokumenter/Veteraner_Handlingsplan_nettversjon.pdf

KLAGENEMDA