Stiftelsen Veteranhjelp

Stiftelsen Veteranhjelp er opprettet for å kunne gi øyeblikkelig økonomisk hjelp til veteraner og nærmeste familie som befinner seg i en prekær økonomisk situasjon. Vi har allerede hjulpet mange, men er avhengig av bidrag for å hjelpe flere veteraner.
Støtt oss gjerne med valgfritt beløp til konto nr: 7058 31 07302. Vipps kan også benyttes: 25550

OM STIFTELSEN VETERANHJELP

Statutter for Stiftelsen

Stiftelsen Veteranhjelp (Stiftelsen) er etablert med bakgrunn i innsamlede midler fra veteraner og andre som ønsker å bidra til Stiftelsens oppgave. Stiftelsen skal til enhver tid ha et fond på minimum kr 100.000,- i tillegg til en driftskonto som den økonomiske støtten utbetales fra. Forbundsstyret i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) kan i samråd med Stiftelsens styre iverksette egne innsamlinger og på en slik måte bidra til å sikre fondets fremtidige drift. Stiftelsen er også takknemlig for alle initiativ til innsamling hos veteraner der ute.

Formål

Gi økonomisk støtte til veteraner og deres nære familie i en vanskelig økonomisk situasjon. Støtten kan ytes som nødhjelp eller rentefritt lån hvor hele eller deler av beløpet tilbakebetales til Stiftelsen. 

Forvaltning, regnskap og revisjon

Stiftelsens midler og avkastning forvaltes av styret i stiftelsen. Fondsmidler skal stå på høyrentekonto for å oppnå best mulig renter. I tillegg har Stiftelsen en driftskonto for den daglige drift. NVIO v/økonomiansvarlig fører regnskapet for Stiftelsen. Stiftelsens regnskap skal holdes atskilt fra NVIOs regnskap. Revisor som reviderer NVIOs regnskap, skal også revidere Stiftelsens regnskap.

Hvordan søke

Alle veteraner, nær pårørende eller etterlatte kan søke om støtte fra Stiftelsen.

Bruke gjerne dette skjemaet.

Søknader sendes inn på epost til stiftelsen@nvio.no.

Man kan også søke muntlig, til en av Stiftelsens styremedlemmer hvis man finner det lettere.
Per dags dato er dette:
Reidar Melhuus
Christian Skovdahl
Trude Marie Nilsen

Tildeling av midler

Søknad om støtte med begrunnelse, fremsettes skriftlig eller muntlig, til et av Stiftelsens styremedlemmer. Hvis søknaden fremsettes muntlig, skal styret sette opp et saksnotat som vedlegges vedtaksprotokollen. Styret bestemmer størrelsen på summen som skal utbetales. Avgjørelsen fattes som flertallsvedtak. Vedtak kan også besluttes i telefonmøter. Det skal føres protokoll fra alle tildelingsmøter. Kopi skal også foreligge i NVIO’s arkiv. Utbetalinger utføres av økonomiansvarlig i NVIO på bakgrunn av skriftlig notat fra styret i Stiftelsen.

Disse statuttene er revidert og godkjent av NVIO’s forbundsstyre på styremøte 12. desember 2017. Statuttene kan kun endres av NVIO’s forbundsstyre. 

Styret

Etter nytt forbundsstyre valgt på Landsmøtet april 2019, ble Reidar Melhuus valgt inn som ny leder og nytt styre består av Trude Marie Nilsen og Christian Skovdahl.
Daglig leder er Thor Lysenstøen. Økonomiansvarlig er Anniken Johnsen.
Hverken styret, daglig leder eller økonomiansvarlig mottar noen form for godtgjørelse fra Stiftelsen. 

Stiftelsen Veteranhjelp
Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo / Organisasjonsnummer 992 133 848  / Registrert i Stiftelsesregisteret 11.03.2008 

Stiftelsens side på Facebook finner du her.

Historikk

2018

Kommer etter godkjent landsmøte april, 2019.

2017

Styret har i løpet av perioden 1.1.2017 – 31.12.20 17 bevilget kr 694.308,- til 53 personer, som gir et snitt på kr 13.100,15 pr bevilgning,
dvs en økning i bevilgning på kr 5.268,20 i snitt per person ifht 2016.
Det er også innvilget gaver til to veteransentere i USA, hver på USD 1.000,- NOK 16.387,- 

I 2017 har stiftelsen også mottatt noen store gaver/støtter:
FVT har gitt kr 1.175.000,- som er satt i fond.
H.H.Horn ga stiftelsen kr 100.000,- i forbindelse med sin 85 års dag i 2016.
Generallt. M.H. Lunde ga kr 50.000,-
Krigshospitalkassen støttet med kr 100.000,-.
Salg av veterankalender i 2016 ga 58.107,- og salg i 2017 har så langt gitt 50.000,-.
Fra Arild Lihaug sin Juleauksjon har det blitt overført kr 200.000,-.
Styret i NVIO har besluttet å ettergi NVIO sin fordring, fra tidligere år, hos Stiftelsen Veteranhjelp pålydende kr 289 916,-. 

Det er også flere av de som har mottatt støtte fra Stiftelsen som har gitt tilbake. Stiftelsen har noen faste månedlige givere, i tillegg kommer det stadig innskudd fra lotteri og innsamlinger. Alt dette er med på at Stiftelsen Veteranhjelp nå har et solid grunnlag for videre drift. 

Årsberetninger

2018

NA (kommer etter godkjent Landsmøte 2019)

2017

Her finner du NVIOs årsberetning, hvor Stiftelsen Veteranhjelp omhandles på side XX.

2016

Her finner du NVIOs årsberetning, hvor Stiftelsen Veteranhjelp omhandles på side XX.